๒๖ ก.ย.๕๙  นาวาเอกวิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ เป็นประธานในงานทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล  อ่านต่อ...

๑๖ ก.ย.๕๙  นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร  นำคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตลาดทุน เข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรัษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ โดยมี นาวาเอกจรูญ เอี่ยมสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล  อ่านต่อ...

๙ ส.ค.๕๙  พลเรือตรี สานนท์ ผะเอม
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้การรับรอง พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธาน กิจกรรมสวนป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ...

๖ ก.ค.๕๙  พลเรือตรี สานนท์ ผะเอม
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้การต้อนรับ คณะสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ...

.๒๙ พ.ค.๕๙  พลเรือโท สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์  เจ้ากรมอู่ทหารเรือ  และคณะ  เข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ โดยมี  นาวาเอก วิทยา จงก้าวหน้า ผู้บังคับการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ่านต่อ...

๒๑ พ.ค.๕๙  นาวาโท ธนพล กล่อมนาค ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ให้สัมภาษณ์รายการ”ไทยพีบีเอสคิดส์”  ซึ่งจะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่  ๘  พฤษพาคม ๒๕๕๙  เวลา๐๙๐๕ - ๑๐๐๐  อ่านต่อ...

๒๑ พ.ค.๕๙  นาวาโท ธนพล  กล่อมนาค   ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ให้การต้อนรับคณะนายทหารเรือจีนที่เข้าร่วม การฝึก BLUE TRIKE ๒๐๑๖ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ่านต่อ..

๑๑ พ.ค.๕๙   นาวาเอก จรูญ  เอี่ยมสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้การรับรอง คณะคู่สมรสผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ   อ่านต่อ...

๒๔ มี.ค.๕๙  นาวาเอก วิวัฒน์  ขวัญสูงเนิน  ผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 
ให้การรับรอง พลเรือโท อดิเรก  ชมภูนุช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ  อ่านต่อ...