Get Adobe Flash player


postheadericon สวนป่าชายเลน สอ.รฝ.

 

               หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  ได้รับมอบหมายจากกองทัพเรือ ให้ดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชายทะเลและชายฝั่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย โดยเฉพาะโครงการปลูกและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาป่าชายเลน  ตลอดจนรณรงค์อนุรักษ์ป่าชายเลนให้สมบูรณ์ตลอดไป

         จากการสำรวจพันธุ์พืชป่าชายเลน สอ.รฝ. โดยนักวิชาการป่าไม้ชายเลน พบพันธุ์พืชแล้วจำนวน ๑๗ ชนิด  จากจำนวนทั้งหมด ๗๔ ชนิดที่พบในประเทศไทย   จะเห็นได้ว่าขนาดพื้นที่เพียงประมาณ ๙ ไร่  ซึ่งเป็นพื้นที่เพียงเล็กน้อย ต่มีพันธุ์พืชตั้ง ๗ ชนิด นับว่ามีมากเมื่อเทียบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรีด้วยกัน  จึงเป็นแหล่งป่าชายเลนที่ควรทำการอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมนุษย์ได้พัฒนาการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เป็นอย่างมาก  ซึ่งเกินกว่าธรรมชาติจะเกิดได้ทันเวลาก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง  รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวและมีความพยายามที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดำรงอยู่ในสภาพดี ลดสภาพเสื่อมโทรม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นเวลานานและเป็นมรดกแก่ลูกหลานสืบไป