Get Adobe Flash player


บ้านเต่าทะเล

         

 


 ที่มาของโครงการ

          ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล โดยการอนุบาลเต่าทะเลเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ พร้อมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวงจรชีวิตเต่าทะเลให้กับประชาชนและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจและเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่าทะเล  รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป  ปัจจุบันมีผู้เข้าเยี่ยมชม ประมาณปีละ ๔๐๐,๐๐๐ คน ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ มีโรงอนุบาลเต่าทะเล จำนวน ๔ โรงอนุบาล ยังไม่มีบ่อแสดงเต่าทะเลขนาดใหญ่ พร้อมโรงหลังคาคลุมกันแดดกันฝนสำหรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้รับความสะดวกสบายและมีความประทับใจ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้าง “ บ้านเต่าทะเล ” เพื่อปรับปรุงพัฒนา ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ให้มีประสิทธิภาพและสวยงามยิ่งขึ้น   

 ข้อมูลโครงการ

โครงการ              : บ้านเต่าทะเล

สถานที่                   : ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

ลักษณะโครงการ    สวนบ่อแสดงเต่าทะเล
                                : กำหนดให้มีทางเข้าและส่วนพื้นที่ต้อนรับผู้เข้าชมที่ชัดเจน โดยให้มี Mascot รูปเต่าอยู่บริเวณทางเข้าเพื่อเป็น landmark สำหรับถ่ายรูป
                                : บ่อแสดงเต่าทะเล ขนาดความยาวประมาณ ๒๐-๒๔ ม. กว้าง ๕ - ๖ ม. มีบ่อตกตะกอนเพื่อระบายของเสีย มีระบบออกซิเจนเติมอากาศให้หมุนเวียน
                                : มีราวกันตกโดยรอบขอบบ่อเพื่อความปลอดภัย
                                : ทางเดินโดยรอบเป็นทางลาดเพื่อให้ผู้ใช้รถเข็ญเข้าถึงได้โดยสะดวก
                                : มีสะพานพาดข้ามบ่อเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการชม
                                : ที่ระดับความลึกบ่อที่ ๑.๓๐ ม. ออกแบบบ่อให้เป็นผนังกระจก สามารถชมเต่าแบบด้านข้างได้
                                : มีหลังคาคลุมกันร้อนกันฝน บริเวณบ่อทั้งหมด
                                : มีจุดหลังเต่าก้นบ่อเพื่อการกักน้ำในส่วนลึก สำหรับการถ่ายน้ำและล้างบ่อ

งบประมาณ            วงเงินค่าก่อสร้าง   ๓ ล้านบาท
                                 : รับบริจาค จากหน่วยงาน ภาครัฐ,ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
                                 : ผู้บริจาคตั้งแต่  ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป จะจารึกชื่อลงแผ่นป้ายทองเหลือง