น.อ.ณัฐพงษ์  ปานโสภณ
ผู้อำนวยการ

 
 
 

 

 
 

 

 
 

น.ท.ธนพล กล่อมนาค
ผช.หน.ส่วนปฏิบัติการ

 


 

น.ต.พิทักษ์เกียรติ  เสวตวิหารี
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวิชาการ
และประชาสัมพันธ์

 

ร.อ.เสมา  คันโ
นายทหารประจำส่วนวิชาการ
และประชาสัมพันธ์

 

ร.ท.ปรีชา อรุณปรีย์

นายทหารประจำส่วนแผนงาน
และธุรการ

 

ร.ต.อาธิษฐ์ ศิริแข
นายทหารประจำส่วนปฏิบัติการ

     

พ.จ.อ.ประเวศ  รอดสมบูรณ์
จนท.วิชาการและประชาสัมพันธ์

 

พ.จ.อ.เอนก  เย็นฉ่ำ
จนท.แผนงานและธุรการ

 

พ.จ.อ.วิสุทธิ์  กระชน
จนท.ปฏิบัติการ

 


พ.จ.อ.รังสรรค์  รุ่งศรี
จนท.วิชาการ
และประชาสัมพันธ์

 

จ.อ.กิตติ  โค้วบ้วนอาน
จนท.วิชาการ
และประชาสัมพันธ์

จ.อ.วิฑูรย์  มาลัยไธสง
จนท.แผนงานและธุรการ

 

จ.อ.ยุทธนา  เรืองจันทร์
จนท.แผนงานและธุรการ

 

จ.อ.ยงยุทธ  ยะพงศ์
จนท.ปฏิบัติการ

 

จ.อ.กรกฎ  ศรีเรืองหัตถ์
จนท.ปฏิบัติการ

 

จ.อ.ปริญญา  วิลาพันธ์
จนท.ปฏิบัติการ

 

จ.อ.รังสรรค์  ดวงบุตร
จนท.ปฏิบัติการ

 

จ.อ.บุญฤทธิ์  รัตนทวีเขต
จนท.ปฏิบัติการ