หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดกิจกรรมสวนป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สวนป่าชายเลน สอ.รฝ. ในวันอังคารที่ ๙ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๓๐๐ กำหนดการจัดกิจกรรม
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับอำเภอสัตหีบ กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๙ ม.ค.๕๙ ระหว่างเวลา ๐๗๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย, การแสดงดนตรีบันเทิง, การแจกของที่ระลึกและทุนการศึกษา, การจัดซุ้มเกมส์, การเล่นเกมส์บนเวที, การจัดซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับเด็กและผู้ปกครอง, การแจกไอศกรีม, การแจกของขวัญให้แก่เด็กที่เข้าร่วมชมงาน และการร่วมสนุกกับศิลปินดารานักแสดง  
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กำหนดจัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
กองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ขอเชิญร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘   กำหนดการจัดกิจกรรม
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับอำเภอสัตหีบ กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ ม.ค.๕๘ ระหว่างเวลา ๐๗๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สอ.รฝ.กองทัพเรือ ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย การจัดแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ทร. การจัดแสดงนิทรรศการภารกิจ ผลงาน และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของหน่วย การแสดงดนตรี การจัดเลี้ยงอาหาร ไอศกรีม การเล่นเกมส์ การแจกของขวัญให้แก่เด็กที่เข้าร่วมชมงานฯและได้เชิญดาราเข้าร่วมงานฯ ในครั้งนี้ด้วย กำหนดการจัดกิจกรรม 
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กำหนดจัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ  ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การปล่อยเต่าทะเล จำนวน ๙๘๘ ตัว การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๘๘,๐๐๐ ตัว และ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของสถานศึกษาในพื้นที่สัตหีบ  กำหนดการจัดกิจกรรม 
กองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ขอเชิญร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. กำหนดการจัดกิจกรรม  
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดกิจกรรม ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติและพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องโนโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ - ๑๐๒๕ โดยมีรูปแบบการจัดงานประกอบด้วย การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน ๙๘๒ ตัว กิจกรรมปล่อยปลาและพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๘๒,๐๐๐ ตัว การจัดแสดงนิทรรศการของเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทย และพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับอำเภอสัตหีบ กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๒ ม.ค.๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สอ.รฝ.กองทัพเรือ โดยใช้รูปแบบการจัดงานว่า "เยาวชนรักษ์ทะเลไทยกับกองทัพเรือ" ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดการจัดแสดงนิทรรศการการการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเยาวชนของโรงเรียนพื้นที่สัตหีบ การจัดแสดงนิทรรศการการอนุรักษ์ธรรมชาติของหน่วย การจัดแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ทร. การจัดแสดงนิทรรศการภารกิจ ผลงาน และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของหน่วย การจัดแสดงนิทรรศการด้านสุขภาพ การป้องการและต่อต้านยาเสพติด การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย การแสดงดนตรี การแสดงชุดกองเชียร์ สอ.รฝ. การแจกของเล่นและอุปกรณ์การศึกษา การเล่นเกมส์และการตอบคำถามชิงรางวัล การออกร้านอาหารและเครื่องดื่มของ อ.สัตหีบ การแจกไอศกรีม การแจกของขวัญให้แก่เด็กที่เข้าร่วมชมงานฯ และได้เชิญดาราเข้าร่วมงานฯ ในครั้งนี้ด้วย  
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชื่อโครงการ "ภูมิใจภักดิ์ รวมใจรักษ์ ทำความดีถวายพ่อ" โดยจัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อ ระหว่าง ๒ - ๔ ธ.ค.๕๕ โดยรับสมัครนักเรียนในพื้นที่สัตหีบและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งบุตรหลานข้าราชการ สอ.รฝ. จำนวน ๕๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรม และกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติฯ ใน ๔ ธ.ค.๕๕ จำนวน ๙๘๖ ตัว กิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสีและการเขียนบทความของเยาวชน กิจกรรมการประกวดทำขนมของกลุ่มแม่บ้าน สอ.รฝ. และการจัดนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติของหน่วย ทร. ในพื้นที่สัตหีบ 
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในพื้นที่สัตหีบ ใน ๓ ธ.ค.๕๕ ประกอบด้วย กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สอ.รฝ.กองทัพเรือ เวลา ๐๙๓๐ กิจกรรมการเกีียวข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน สอ.รฝ. ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เวลา ๑๐๓๐ และกิจกรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ ณ มูลนิธิครูบุญชู ม่วงไหมทอง (เขาบายศรี) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เวลา ๑๑๓๐